Kraften hos oberoende tänkare

Att utforska den epistemiska betydelsen av samförstånd

Hur kan vi förstå värdet av samförstånd bland oberoende tänkare? Ett ambitiöst projekt, lett av Olle Risberg (Uppsala universitet) och Daniel Fogal (NYU Center for Bioethics), ”Massans visdom - Den epistemologiska vikten av konsensus och konvergens”, utforskar de kollektiva resonemangens svårigheter i jakten på svar.
I en värld där olika åsikter blir alltmer polariserade är det viktigt att förstå den epistemiska betydelsen av samförstånd mellan oberoende tänkare. Ett fascinerande forskningsprojekt fördjupar sig i ämnet och utforskar de filosofiska grunderna för samförstånd, oberoendets roll och effekten av kollektiv överläggning.

I projektets kärna ligger frågan: När flera individer oberoende av varandra når samma slutsats, ger det då bevis för sanningen i deras gemensamma övertygelser?

Först fokuserar de på de filosofiska grunderna för problemet. De undersöker idéer från filosofer som René Descartes och David Hume, som har uttryckt skepticism om värdet av samförstånd, samt tänkare som Charles Sanders Peirce och John Stuart Mill, som har förespråkat den epistemiska betydelsen av konsensus.

Sedan behandlas oberoendets koncept i samförstånd. Man utforskar den berömda Condorcets jurysats, som hävdar att samförstånd mellan oberoende tänkare kan vara bevis för sanningen i deras gemensamma övertygelser. Emellertid har jurysatsens tillämplighet på verkliga fall ifrågasatts på grund av dess strikta kompetens- och oberoendekrav. Forskarna syftar till att utveckla alternativa strategier som inte är beroende av jurysatsen och fokuserar på idén om metodologisk robusthet. Denna strategi hävdar att samförstånd bland oberoende tänkare är betydelsefullt eftersom det antyder att deras gemensamma övertygelser är robusta över olika metoder, datamängder och bakgrundsantaganden.

För att utvärdera denna idé kommer forskarna att ta upp flera frågor, såsom oberoendets begrepp, metodologisk robusthets roll i övertygelsens berättigande och hur denna strategi förhåller sig till jurysatsen. Genom att utforska dessa frågor strävar projektet efter att erbjuda en mer nyanserad förståelse för den epistemiska värdet av samförstånd mellan oberoende tänkare.

Vidare kommer man i projektet undersöka processen för kollektiv överläggning, som ofta exemplifieras i vetenskaplig undersökning. Den granskar hur den interaktiva aspekten av denna process, där individer jämför och diskuterar olika åsikter, bidrar till att nå samförstånd. Forskarna undersöker hur sanningen i de gemensamma övertygelserna som uppnåtts genom kollektiv överläggning kan förklaras och främjas.

Ett viktigt begrepp som kommer diskuteras är skillnaden mellan kommunikation och blind eftergivenhet. Några teoretiker har hävdat att interaktionen som sker under kollektiv överläggning bryter mot oberoendekravet i jurysatsen. Däremot argumenterar forskare som Estlund för att det är blind eftergivenhet, snarare än kommunikation, som oberoende bör utesluta. Om eftergivenhet endast är partiell i vissa avseenden kan den vara mindre problematisk ur epistemisk synvinkel. Forskarna utforskar vilka dimensioner som är relevanta och hur begreppet blind eftergivenhet mer specifikt bör definieras.

Detta antyder att den metodologiska robusthetsstrategin kan vara bättre lämpad än strategier som bygger på jurysatsen för att förklara den epistemiska värdet av kollektiv överläggning. Den robusta metoden ger en mer direkt förklaring till betydelsen av samförstånd som uppkommer mot en bakgrund av meningsskiljaktigheter och kan mer lätt hantera aspekter som delningen av bevis som den interaktiva processen innebär.

Genom att undersöka dessa frågor i detalj strävar forskningsprojektet efter att förbättra vår förståelse av den epistemiska betydelsen av samförstånd bland oberoende tänkare och de processer genom vilka sådana samförstånd uppnås. Resultaten av projektet kan ha långtgående implikationer för hur vi värderar kollektiva resonemang och fatta beslut i en alltmer polariserad värld.

Mer om projektet här:

https://www.filosofi.uu.se/forskning/forskningsprojekt/massans-visdom/

https://www.filosofi.uu.se/digitalAssets/901/c_901576-l_3-k_wisdom-of-the-crowd-for-web.pdf


26 april 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Inkludering och medborgardeltagande
i Sveriges Kommuner och Regioner