Medborgarförsamlingar, på engelska; "citizen assemblies", har väckt stor uppmärksamhet som en ny* form av demokratiskt beslutsfattande. Dessa församlingar består av en slumpmässigt utvald grupp medborgare som samlas för att diskutera, utvärdera och rekommendera lösningar på politiska och samhälleliga problem. Medborgarförsamlingar syftar till att ge vanliga medborgare möjlighet att delta direkt i politiken och påverka beslut, vilket skapar en mer inkluderande och rättvis demokratisk process. På flera ställen i världen har man infört medborgarförsamlingar på lite olika sätt och på den här sidan kommer vi utveckla hur vi kan göra det även i Sverige.

Funktionsprinciper för medborgarförsamlingar:

  • Slumpmässigt urval: Medborgare väljs genom en slumpmässig process för att säkerställa en representativ grupp som speglar samhällets mångfald i ålder, kön, yrke, socioekonomisk bakgrund och geografiskt läge.
  • Information och utbildning: Deltagarna får tillgång till objektiv och balanserad information från experter och intressegrupper. De får även utbildning om beslutsfattande, deliberation och kritiskt tänkande för att effektivt kunna delta i diskussionerna.
  • Deliberation och diskussion: Medborgarförsamlingar är organiserade i mindre grupper för att främja djupgående diskussioner och konsensusbyggande. Moderatorer säkerställer att alla deltagare har möjlighet att uttrycka sina åsikter och att diskussionerna hålls respektfulla och konstruktiva.
  • Rekommendationer och beslutsfattande: Efter diskussionerna sammanställs deltagarnas slutsatser och rekommendationer. Dessa presenteras för beslutsfattare och kan användas som grund för politiska beslut eller lagstiftning.

Fördelar med medborgarförsamlingar:

  • Ökad demokratisk legitimitet: Genom att inkludera medborgare från olika bakgrunder och erfarenheter blir beslutsprocessen mer representativ och rättvis.
  • Kvalitet i beslut: Medborgarförsamlingar ger möjlighet att diskutera och utvärdera olika alternativ noggrant, vilket kan leda till mer genomtänkta och hållbara lösningar.
  • Politisk neutralitet: Slumpmässigt utvalda medborgare är mindre benägna att ha starka partipolitiska åsikter, vilket minskar risken för polarisering och partiska beslut.
  • Ökad politisk medvetenhet: Medborgarförsamlingar kan också fungera som en utbildningsplattform och höja deltagarnas politiska medvetenhet, vilket kan leda till ökat engagemang och förståelse för politiska processer.


Medborgarförsamlingar representerar en lovande utveckling inom demokratiskt beslutsfattande. Genom att ge en plattform för medborgare att delta direkt i politiska processer och beslut, kan medborgarförsamlingar bidra till att stärka demokratins grundvalar och skapa en mer rättvis och hållbar framtid för alla.

* Medborgarförsamlingar har rötterna i antikens Grekland, där de utgjorde en grundläggande del av den atenska demokratin. Den mest kända av dessa var Ekklesia, som var en samling av medborgare som deltog i beslutsfattandet om lagar och politik. Denna direkta demokrati innebar att medborgarna själva fattade beslut, i kontrast till dagens representativa demokratier där besluten fattas av valda representanter.
Medborgarförsamlingar i antikens Grekland var dock inte helt representativa, eftersom endast fria män över 18 år som var atenska medborgare kunde delta. Kvinnor, slavar och invånare av icke-atenskt ursprung uteslöts från deltagande.
Trots dessa begränsningar lade antikens Grekland grunden för medborgarförsamlingar som en möjlig demokratisk modell. Konceptet har sedan utvecklats och anpassats över tid, och medborgarförsamlingar har återkommit i olika former och sammanhang genom historien. I modern tid har de fått ökad uppmärksamhet som ett sätt att involvera medborgare direkt i politiska beslut och hantera komplexa samhälleliga frågor.