Medborgarförsamlingar i remissfasen

Ett sätt att stärka demokratin i Sverige

Sverige är känt för sin samarbetsinriktade och inkluderande beslutsprocess. Remissfasen spelar en central roll för att säkerställa att olika intressenter involveras i beslutsprocessen. Här presenterar jag dock ett förslag om att ytterligare stärka den svenska demokratin genom att involvera medborgarförsamlingar i remissprocessen. Genom att låta vanliga medborgare överväga varje lag under remissfasen så kan Sverige främja en mer deltagande demokrati och bättre möta medborgarnas behov och intressen.

Medborgarförsamlingar är grupper av slumpmässigt utvalda individer som representerar den bredare befolkningen. De samlas för att diskutera, överväga och göra rekommendationer om specifika politiska frågor. Genom att involvera medborgarförsamlingar i remissprocessen så kan Sverige dra nytta av folkets kollektiva visdom och säkerställa att en mångfald av perspektiv och erfarenheter beaktas när man utformar lagstiftning.

Det finns flera fördelar med att integrera medborgarförsamlingar i remissprocessen:

 • Förbättrad demokratisk legitimitet: Genom att involvera vanliga medborgare i beslutsprocessen visar regeringen sitt åtagande för demokrati och uppskattning för allmänhetens åsikter.
 • Förbättrade politiska resultat: Deliberativa processer kan leda till bättre beslutsfattande genom att säkerställa att ett brett spektrum av perspektiv beaktas, vilket resulterar i mer välgrundade och balanserade politiska val.
 • Minskad polarisering: Deliberativa processer uppmuntrar medborgare att engagera sig i konstruktiva dialoger, främjar förståelse och bygger broar mellan människor med olika åsikter.
 • Ökat medborgerligt engagemang: Deltagande i en medborgarförsamling kan ge medborgare en känsla av ansvar, vilket gör dem mer benägna att delta i andra former av medborgerliga aktiviteter.

Det är viktigt att inse att införandet av deliberativa processer i Sverige inte skulle ersätta den traditionella representativa demokratin utan snarare komplettera den. Genom att låta medborgarförsamlingar delta i remissprocessen så kan Sverige stärka sin demokratiska grund och främja ett mer inkluderande, informerat och engagerat samhälle.

Förslaget att involvera medborgarförsamlingar i remissfasen är därför en innovativ och lovande strategi för att förbättra den svenska demokratiska processen. Genom att engagera en mångfald av medborgare i politik så kan Sverige säkerställa att olika perspektiv och expertis tas i beaktning, vilket leder till mer genomtänkta och välgrundade beslut som svarar mot medborgarnas behov och intressen.

Om den svenska lagstiftningsprocessen

För dig som inte är bekant med den svenska lagstiftningsprocessen så är det viktigt att förstå de viktiga stegen som är involverade i att skapa nya lagar eller ändra befintliga. Processen är utformad för att främja samarbete och inkludering och säkerställa att olika intressenter har inflytande över landets lagstiftning.

 • Statlig utredning: När den svenska regeringen önskar införa en ny lag eller ändra i en befintlig, så tillsätts först en statlig utredning. En kommitté eller särskild utredare utses för att undersöka frågan och ge rekommendationer baserat på sina resultat.
 • Utredningsrapport: När utredningen är klar lämnas en rapport (betänkande) innehållande rekommendationerna till regeringen.
 • Remissfas (Remiss): Regeringen skickar sedan rapporten till olika intressenter, inklusive offentliga myndigheter, privata organisationer, kommuner, intressegrupper och ibland enskilda medborgare, för samråd. Detta skede kallas "remissprocessen" och syftar till att samla feedback och åsikter från olika perspektiv.
 • Regeringsförslag: Efter att ha beaktat feedback från remissprocessen förfinar regeringen förslaget och lämnar i många fall in det till Lagrådet för granskning. Denna oberoende instans utvärderar förslagets rättsliga förenlighet.
 • Parlamentariskt förslag (Proposition): När Lagrådet har godkänt förslaget presenterar regeringen det förfinade förslaget som en proposition för den svenska riksdagen för vidare övervägande och omröstning.
 • Utskottsgenomgång: Riksdagens relevanta utskott bedömer propositionen och ger sina åsikter (utskottsbetänkande) före slutomröstningen.
 • Parlamentarisk omröstning: Riksdagen röstar om propositionen, och om en majoritet godkänner den, träder den nya lagstiftningen i kraft och publiceras i Svensk författningssamling (SFS).

Genom att involvera olika intressenter i lagstiftningsprocessen säkerställer Sverige en samarbetsinriktad och inkluderande beslutsprocess, vilket leder till mer välgrundade och balanserade politiska beslut. Förslaget att inkludera medborgarförsamlingar i remissfasen syftar till att ytterligare stärka denna demokratiska grund.

Micke Ströberg 2 maj 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Gästblogg: Medborgarrådet om Klimat - början av en vändpunkt?
Philip Bärring är med och organiserar Fairtrans Medborgarråd om Klimatet, och delar sina personliga reflektioner om politisk kultur och medborgarförsamlingar